Dr. Abed ALelah Shbatat

Email: engineer@ttu.edu.jo